Συγχώνευση PDF

The Best Tools for PDF Merge, Split, Compression and More for 2023

5/5 - (1 vote)

The process of combining numerous PDF files into a single document is known as merging PDF files. If you want to merge multiple PDFs into a single file for simpler sharing or storage, or if you have multiple PDFs that you want to read or print as a single document.

Τα καλύτερα εργαλεία – συγχώνευση PDF και άλλα ΔΩΡΕΑΝ

5/5 - (1 vote)

There are various online ways to merge PDF, compress, split, edit and more depending on your requirements and the tools at your disposal.

Some options are Smallpdf, PDF Merge and Adobe Acrobat, but we have Smallpdf for you.

Let's get started:

Συγχώνευση PDF αρχείων – Tinywow or i love pdf

Συγχώνευση PDF αρχείων
Βήμα 1 -> Πατήστε εκεί που λέει “Merge PDF”
Συγχώνευση PDF αρχείων online
Βήμα 2 -> Πατήστε εκεί που λέει “Upload from PC or Mobile”
Επιλογή αρχείων PDF για την συγχώνευση
Step 3 -> Select as many pdfs as you want to merge
Πατάμε το κουμπί MERGE για την συγχώνευση 2 αρχείων pdf
Step 4 -> Press the MERGE button to merge 2 pdf files
Πατάτε το πλαίσιο I AM NOT ROBOT
Step 5 -> Tap the I AM NOT ROBOT box

If you follow these steps you will be able to merge your pdf files.

Compression pdf free of charge

There are several reasons why you may need to compress a PDF file, such as:

 1. To reduce the size of the file
 2. Improving performance
 3. For saving storage space
 4. To meet the file size requirements
 5. Maintenance of quality

Συμπίεση PDF αρχείων

Separation pdf online

There are several reasons why you may need to split a PDF file, such as:

 1. To export specific pages
 2. To create separate documents
 3. To organise the content
 4. To share specific content
 5. To reduce the size of the file

Διαχωρισμός pdf αρχείων

PDF to JPG or JPG to PDF

You can convert a Portable Document Format (PDF) file to a JPG (JPEG Image) file using the PDF to JPG conversion method.

If you want to view, modify or use the images of a PDF document in a new context, this may be useful. You can also do the reverse.

Σε παλιότερο άρθρο μας είχαμε αναλύσει “How to convert a PDF file to Word

PDF to Word or Word to PDF

pdf σε word ή word σε pdf

The reasons you may need to convert PDF to Word or Word to PDF are

 • To edit the content

This means that you cannot make changes to the text or formatting within the document. Converting a PDF to Word allows you to edit the content as needed, such as adding or deleting text, changing fonts or formatting, or inserting images or other media.

 • Reuse the content

Converting a PDF to Word can make it easier to reuse the content of the document. For example, you may want to extract specific paragraphs or sentences from a PDF and use them in a different document or presentation.

 • To make content more accessible

Especially if they use assistive technologies or devices. Converting a PDF to Word can make content more accessible, as Word documents are more widely supported and can be easier to navigate or read.

 • To reduce the size of the file
 • To preserve the formatting

This wonderful website which is also FREE contains other tools such as URL to PDF, Crop PDF, WEBP to pdf and many more. Perfect for teachers, professors, students and you want to upload specific files with specific space.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *