Επαγγελματικές κάρτες online free

Online business cards of your company

5/5 - (5 votes)

We create business cards of your company to be professional

The business cards of your company are one of the most important elements of the image of any company.

Είναι συχνά η πρώτη σας αλληλεπίδραση με πιθανούς πελάτες και συνεργάτες, γι’ αυτό είμαστε αφοσιωμένοι στο να παρέχουμε σε εταιρείες σαν τη δική σας μόνο την καλύτερη ποιότητα επαγγελματικών καρτών στις lower prices with free mockup.

5/5 - (5 votes)

We create business cards online from scratch, using your logo, your brand colors and other branding elements as an integral part of your design.

Choose the best material for business cards

When designing business cards online, you will want to choose a durable material that fits your brand.

Think about whether you prefer paper or plastic, and what color you would like to use.

επαγγελματικές κάρτες online

Many people choose a material that complements their company identity or matches its design logo their. For example, if your logo is red and gold, you can choose a embossed cardboard business card in the same colors.

In addition to choosing a material that matches identity of your brand, it can also be helpful to choose something that can be used as an advertisement for your business - after all, your business card represents who you are and what services or products you offer.

Δημιουργία μακέτας online

Get a custom design for online business cards

Do you think you need to visit a business card company to get fancy business cards? Wrong..

Using software like Adobe Illustrator, canva you can create your own designs at home without hiring a designer and on your own budget.

However, before you start designing business cards online, it is important to make sure that your company has a logo and some form of color scheme.

If they do not already exist, be prepared to invest time and money in creating both before proceeding with custom business cards.

This is a great way for start-ups to have plenty of room for improvement and branding options on the go to save money in advance by getting creative with their design.

Creating a logo or business card yourself will take time, experience, equipment and insight. We provide all this and always in collaboration with the customer we make the best model or logo.

Επαγγελματικές κάρτες τιμές

Add a company logo to your free online business cards

If you have a logo or graphic, send it to us and we will use it on your business cards.

If you do not have a logo or graphics, ask us for the price and you will you are surprised. Το λέμε και το ξαναλέμε “Best price guarantee“.

Either way, your cards will look professional because they will include a company logo that is printed in color.

Once you have provided us with your design preferences and logo choices, we will send you a digital receipt for approval before we print anything.

This process will ensure that you approve all aspects of your order before printing begins. This way, there are no surprises when your new business cards arrive in your hands!

Δημιουργία κάρτας online

Use color in every detail

Designing your own business card is a great way to make your company stand out. But the best thing is to create something that does not just look good.

This means keeping your company logo and contact information on the front and center so that people can easily find it. Remember people are not going to immediately remember every detail about you and your services.

Having a card that works well will give them something that stays in their mind. Studies have shown that we do not absorb almost as well information if we do not use some kind of color palette.

Επαγγελματικές κάρτες online free – δημιουργία κάρτας online

We still do not have an online platform to choose from but if contact us we will send you plenty of free our work to select in ready-made mockups, αλλιώς υπάρχει ομάδα που μπορεί να σας φτιάξει εξ ‘ολοκλήρου μακέτα για εσάς.

Create a template online

Let's go to the template now. Some companies do not tell you. They say they make cards, business cards at a very good price without the model though. The model costs from 20-40 € depending on what the customer wants and has his own and unique.

We say it from now on creating an online model is FREE. You will tell us how many pieces you want and we will do all the work. We will just need your cooperation to find what suits your company.

Business cards prices

The price now. The most basic piece. There are standard prices but if we make you the website and the cards you will have 5% discount. AWESOME !!!

Our prices are constantly changing because we run offers every month. Our fixed prices depending on the quantity.

We suggest 1000pcs of 2 sides only 35 €. Others sell the 100pcs only for 18 €. For do an arithmetic operation.

Check your spelling and grammar

Spelling and grammar mistakes are fine if you write in a relaxed or conversational tone, but they stand out like a sore thumb when trying to write a professional post.

You would not enter an interview with your hair messy and dressed inappropriately, so do not give your audience this impression due to poor spelling and poor grammar.

In the final analysis,

it's more than just being accurate, it conveys to readers that you care about what you do.